Persoonsgegevens
Overname-Experts – Noord-Holland (hierna: Overname-Experts)’ verwerkt ten behoeve van haar activiteiten persoonsgegevens in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Overname-Experts gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Overname-Experts alle aan haar beschikbaar gestelde (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar activiteiten.

Grondslag van de verwerking
Overname-Experts moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de UAVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de UAVG volgt dat Overname-Experts de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke
Overname-Experts is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit houdt in dat Overname-Experts beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Overname-Experts is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens
De UAVG verplicht Overname-Experts om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie via de website via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Overname-Experts bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Overname-Experts van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Overname-Experts via het e-mailadres: info@cf-nh.nl.